با استفاده از علاقه ی کودکان به نقاشی و رنگ آمیزی می توان درس ها را آسان کرد.
 

 

 هم معنی با شتاب  راقرمز   و      مخالف هنر مند راآبی  کن .       

 هم معنی عزیز را زرد     و        مخالف با سواد   را طوسی کن. 

  هم معنی ولی  را صورتی       و        هم معنی یار را سبز  کن.

     هم معنی  داستان را  قرمز      و       هم معنی مهربان را بنفش کن.

    مخالف خوب تر  را  قرمز   و     مخالف راست گو را نارنجی کن.    

   هم معنی  پاسخ داد را طوسی      و    هم معنی مراقب راآبی کن.

    هم معنی با اهمیّت راصورتی      و      هم معنی شل را قهوه ای کن.

   هم معنی جهان را زرد       و     هم معنی هنگامی که  را بنفش کن.

  هم معنی تازه را بنفش       و      هم معنی آموزگار را قهوه ای کن.

هم معنی تلاش راآبی       و       مخالف خارج  شدن را طوسی کن.

  مخالف با ادب را قهوه ای کن

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

Image Hosting

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:16  توسط اعظم کریمی پور  |